Hỗ trợ pháp lý

– Hỗ trợ tìm kiếm văn bản pháp luật
– Hỗ trợ tìm kiếm bản án của Toà án đã ban hành
– Hỗ trợ tìm kiếm tài liệu pháp lý
– Hỗ trợ thực tập sinh pháp lý
– Hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên về nghề Luật