Doanh nghiệp

– Thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp
– Góp vốn, mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp
– Tranh chấp kinh doanh thương mại tại Toà án và Trọng tài
– Tư vấn thuế, tài chính, sở hữu trí tuệ