Đào tạo kỹ năng luật pháp

– Soạn thảo di chúc, hợp đồng
– Soạn thảo đơn khởi kiện
– Soạn thảo văn bản pháp lý
– Đàm phán, thương lượng
– Công tác nhân sự trong doanh nghiệp
– Công tác pháp chế trong doanh nghiệp